Privacy policy

Privacy policy ABCTisk.cz

Chcete-li získat informace o vašich osobních údajích, o úkonech a stranách, s nimiž jsou údaje sdíleny, kontaktujte webmario*,  e-mail: info@webmario.cz

 

Typy shromážděných údajů

Vlastník neposkytuje seznam shromážděných typů osobních údajů.

Kompletní podrobnosti o každém druhu shromažďovaných osobních údajů jsou uvedeny v vyhrazených částech těchto zásad ochrany soukromí nebo konkrétními vysvětlujícími texty zobrazenými před sběrem dat.
Osobní údaje mohou být volně poskytovány Uživatelem nebo v případě Údajových údajů automaticky shromažďovány při použití této Žádosti.
Veškerá data požadovaná touto aplikací jsou povinná a neposkytnutí těchto údajů může znemožnit, aby tato aplikace poskytovala své služby. V případech, kdy tato aplikace výslovně uvádí, že některé údaje nejsou povinné, uživatelé mohou tuto informaci sdělovat bez jakýchkoli následků na dostupnost nebo fungování služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, se mohou obrátit na vlastníka.
Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných měřicích nástrojů – touto aplikací nebo vlastníkem služeb třetích stran používaných touto aplikací slouží k poskytování služby požadované uživatelem kromě jakýchkoli dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé odpovídají za získání, zveřejnění nebo sdílení osobních údajů třetích stran prostřednictvím této aplikace a potvrzení souhlasu třetí strany s poskytnutím těchto údajů vlastníkovi.

Režim a místo zpracování dat

Způsoby zpracování

Společnost webmario trade* s.r.o. zpracovává údaje uživatelů řádným způsobem a musí přijmout vhodná bezpečnostní opatření k zabránění neoprávněnému přístupu, odhalení, změnám nebo neoprávněnému zničení dat.
Zpracování dat se provádí pomocí počítačů a / nebo nástrojů podporujících IT, a to podle organizačních postupů a režimů, které se přímo vztahují k uvedeným účelům. Vedle údajů mohou být údaje v některých případech přístupné určitým typům odpovědných osob, které se zabývají provozem místa (správa, prodej, marketing, právní, systémová správa) nebo externí strany (například třetí strany poskytovatelů technických služeb pro partnery, poštovních nosičů, poskytovatelů hostingu, IT společností, komunikačních agentur) jmenovaných v případě potřeby jako zpracovatelé dat od vlastníka. Aktualizovaný seznam těchto stran může být kdykoli požádán od správce údajů.

Místo

Data jsou zpracovávána v provozních kancelářích společnosti a na všech dalších místech, kde se nacházejí strany zabývající se zpracováním. Další informace získáte od správce dat.

Retenční čas

Data jsou uchovávána po dobu nutnou k poskytnutí služby požadované uživatelem nebo stanovená účelem popsaným v tomto dokumentu a uživatel může vždy požadovat, aby správce dat pozastavil nebo odstranil data.

Další informace o sběru a zpracování dat

Legální akce

Osobní údaje Uživatele mohou být použity pro právní účely Řídícím pracovníkem, na Soudním dvoru nebo ve fázích vedoucích k možným soudním jednáním vyplývajícím z nesprávného použití této Žádosti nebo souvisejících služeb.
Uživatel si prohlašuje, že si je vědom, že od správce údajů může být požadováno, aby na žádost orgánů veřejné moci odhalil osobní údaje..

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace poskytnout uživateli doplňkové a kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů na vyžádání.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato aplikace a veškeré služby třetích stran shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci s touto aplikací (systémové protokoly), nebo použít k tomuto účelu další osobní údaje (například adresu IP).

Informace neobsahující tyto zásady

Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů můžete kdykoli požádat od správce údajů. Viz kontaktní informace na začátku tohoto dokumentu.

Práva uživatelů

Uživatelé mají právo kdykoli vědět, zda jsou jejich osobní údaje uloženy, a mohou se obrátit na správce údajů, aby zjistili jejich obsah a původ, ověřili jejich přesnost nebo požádali o jejich doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu , anebo pro jejich přeměnu na anonymní formu nebo pro zablokování jakýchkoli údajů uložených v rozporu se zákonem a také proti jejich léčbě z jakéhokoli legitimního důvodu. Žádosti by měly být zaslány správci údajů na kontaktních informacích uvedených výše.

Tato aplikace nepodporuje žádosti „Nesledovat“.
Chcete-li zjistit, zda některý ze služeb třetích stran používá ctnost požadavků „Nesledovat“, přečtěte si jejich zásady ochrany osobních údajů

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů tím, že na tuto stránku upozorní své uživatele. Důrazně doporučujeme tuto stránku často kontrolovat s odkazem na datum poslední úpravy uvedenou v dolní části stránky. Pokud uživatel namítá jakoukoli změnu zásady, uživatel musí tuto aplikaci ukončit a může požádat, aby správce údajů odstranil osobní údaje. Pokud není uvedeno jinak, stávající zásady ochrany soukromí platí pro všechny osobní údaje, které má řadič dat o uživatelích.

Společnost a majitel

webmario trade* s.r.o. Technicka 2, 166 27 Praha 6

Informace o těchto zásadách ochrany osobních údajů

Společnost je zodpovědna za tuto politiku ochrany osobních údajů, připravenou z modulů poskytovaných společností Iubenda a hostovaných na serverech společnosti Iubenda.