Odstoupení od nákupu

Právo na odstoupení od smlouvy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami webmario-trade* s.r.o. a umožňuje odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 14 denní lhůtě dle tohoto poučení pouze kupujícímu spotřebiteli.

Platné Obchodní podmínky ABCTISK.cz – webmario-trade* najdete na https://www.abctisk.cz. Toto poučení se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené způsobem mezi společností webmario-trade* s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoníku.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu s víjimkou individuálně objednaných služeb a individuální výroby vycházející z objednávky. Právo na zaručení individuálních cen vypočtených pro služby jsou vyhrazeny a nemusí odpovídat.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Webmario-trade* s.r.o, Technická 1902/2, 160 00 Praha 6, formou jednostranného právního jednání (například dopisem, faxem nebo e-mailem) https://www.webmario-trade.cz/o-spolecnosti. Můžete použít vzorový formulář “ zobrazit“ pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Společnost webmario-trade.cz však preferuje, i s ohledem na rychlost vyřízení, vrácení formou bankovního převodu na Váš účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na kterékoli z našich poboček. Úplný seznam poboček najdete http://www.webmario-trade.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti..